vô sanh pháp nhẫn

Go down

vô sanh pháp nhẫn

Bài gửi by minh đài on 23/11/12, 06:05 pm

Vô sinh pháp nhẫn
Submit "Vô sinh pháp nhẫn" to Digg Submit "Vô sinh pháp nhẫn" to
del.icio.us Submit "Vô sinh pháp nhẫn" to StumbleUpon Submit "Vô sinh
pháp nhẫn" to Google
Gửi vào 12-07-2009 lúc 01:30 PM bởi huenhan
‘’Phật diễn diệu âm thảy đều nghe‘’. Phật diễn nói pháp âm thanh tịnh vi
diệu, khiến khắp tất cả chúng sinh, thảy đều nghe được diệu âm không
thể nghĩ bàn này.
‘’Chúng sinh vui thích tâm hoan hỷ‘’. Chúng sinh nghe được diệu âm này
rồi, thì trong tâm sinh hoan hỷ và khoái lạc, hoan hỷ âm thanh vi diệu
này, nghe hoài chẳng biết chán.
‘’Ðều khiến trừ sạch vô lượng khổ‘’. Khi chúng sinh nghe được diệu âm
của Phật, thì gốc rễ của vô lượng sự khổ đều hoàn toàn tẩy trừ sạch sẽ.
Gốc rễ sự khổ đã tẩy sạch rồi, thì căn lành sẽ sinh ra.
‘’Giải thoát này của Biến Hống Thần.’’ Vị Thập Phương Biến Hống Chủ Hà Thần, đắc được môn giải thoát này.

Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề
Vì lợi chúng sinh vô lượng kiếp
Thế nên quang minh khắp thế gian
Hộ Thần nghĩ nhớ sinh hoan hỷ.

‘’Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề‘’. Khi Phật tại nhân địa, thì tu tập hạnh
môn giác ngộ, tu tập hạnh môn tự giác giác tha, tu tập hạnh môn lợi ích
chúng sinh. Tóm lại, tu tập đủ thứ hạnh môn giác đạo.
‘’Vì lợi chúng sinh vô lượng kiếp‘’. Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh, mà trải qua vô lượng vô biên đại kiếp tu tập hạnh bồ đề.
‘’Thế nên quang minh khắp thế gian‘’. Vì nhân duyên đó, cho nên quang minh chiếu soi khắp hữu tình thế gian trong mười phương.
‘’Hộ Thần nghĩ nhớ sinh hoan hỷ.’’ Vị Phổ Cứu Hộ Chúng Sinh Chủ Hà Thần
này, nghĩ nhớ cảnh giới này, do đó, trong tâm sinh vô lượng vô biên sự
hoan hỷ, đó là môn giải thoát vị này đắc được.

Ai có vấn đề gì, thì đưa ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Quả Hộ
pháp sư hỏi : ‘’Sinh nhẫn là gì ? Pháp nhẫn là gì ? Vô sinh pháp nhẫn là
gì ? Mong Hòa Thượng khai thị.’’
Sinh nhẫn : Tức là chúng sinh nhẫn. Ai mắng bạn, bạn nhẫn được; ai đánh
bạn, bạn nhẫn được; ai giết bạn, bạn cũng nhẫn được, đó là chúng sinh
nhẫn.
Pháp nhẫn : Tức là học pháp cũng phải nhẫn. Phật pháp sâu như biển, nếu
không có sự nhẫn nại, thì không thể học Phật pháp. Phật pháp nhiều như
thế, tôi làm sao mà học ? Tôi chẳng có cách nào học, đó là chẳng có pháp
nhẫn.

Vô sinh pháp nhẫn : Là chứng được một thứ cảnh giới. Cảnh giới này chẳng
thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, lúc đó, người
cũng không, pháp cũng không, người và pháp đều không, đó là vô sinh pháp
nhẫn.
Sinh nhẫn tức là người không. Có được cảnh giới người không, thì mới đắc
được pháp nhẫn. Có được người không rồi, thì có sinh nhẫn, có pháp
không nữa tức là pháp nhẫn. Người không pháp không, đó là vô sinh pháp
nhẫn.
Không thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn
nại nơi tâm. Ðối với cảnh giới này muốn nói lại nói không ra, đó là vô
sinh pháp nhẫn.

Xưa Phật tu hành vì chúng sinh
Ðủ thứ phương tiện khiến thành thục
Tịnh khắp biển phước trừ các khổ
Vô Nhiệt thấy được tâm hớn hở.

‘’Xưa Phật tu hành vì chúng sinh‘’. Phật vì chúng sinh mà tu hành, chẳng
phải vì mình mà tu hành. Tại sao Phật vì chúng sinh mà tu hành ? Vì
Phật thấy tất cả chúng sinh đang chịu khổ, giống như chính mình chịu
khổ. Nếu không trừ khổ cho chúng sinh, thì Phật cảm thấy khổ của mình
vẫn còn, cho nên Phật phát nguyện phải trừ khổ cho chúng sinh. Do đó,
Phật trong quá khứ tu hành đều vì chúng sinh.

‘’Ðủ thứ phương tiện khiến thành thục‘’. Phật dùng đủ thứ pháp môn
phương tiện khéo léo, khiến cho chúng sinh căn cơ sớm thành thục, tức
cũng là chúng sinh chưa có căn lành, thì khiến cho họ trồng căn lành,
chúng sinh đã trồng căn lành, thì trợ giúp căn lành của họ tăng trưởng;
chúng sinh căn lành đã tăng trưởng, thì giúp cho căn lành của họ thành
thục; chúng sinh căn lành đã thành thục, thì khiến cho họ được giải
thoát, đắc được Phật quả.
‘’Tịnh khắp biển phước trừ các khổ‘’. Khiến cho khắp hết thảy chúng
sinh, đều đắc được ruộng phước thanh tịnh, thành tựu đạo nghiệp vô
thượng, mà trừ khử tất cả sự khổ.
‘’Vô Nhiệt thấy được tâm hớn hở.’’ Vị Vô Nhiệt Tịnh Quang Chủ Hà Thần,
thấy được và minh bạch cảnh giới này, cho nên trong tâm hoan hỷ hớn hở
vô cùng.

Thí môn rộng lớn vô cùng tận
Tất cả chúng sinh đều lợi ích
Khiến cho người thấy không tham chấp
Sở ngộ này của Phổ Hỷ Thần.

‘’Thí môn rộng lớn vô cùng tận‘’. Vị Chủ Hà Thần này, thấy pháp môn bố
thí của Phật tu, rộng lớn vô cùng vô tận. Thí môn tức là pháp môn tài
thí, vô úy thí. Sự bố thí vô cùng tận.
‘’Tất cả chúng sinh đều lợi ích‘’. Bất cứ loài chúng sinh nào cũng đều
đắc được lợi ích. Sự lợi ích này là bình đẳng, chẳng có sự phân biệt.
‘’Khiến cho người thấy không tham chấp‘’. Ðại oai thần lực, đại trí huệ
lực, đại quang minh của Phật chiếu soi, phá tan tất cả đen tối. Sự đen
tối này tức là san tham. Phàm là chúng sinh thấy được quang minh của
Phật, nghe được pháp của Phật, nghe được âm thanh của Phật, đều lìa khỏi
san tham chấp trước.
Người tu hành phải lợi ích kẻ khác, đừng lợi ích chính mình, do đó:

‘’Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa.’’

Phải luôn luôn giúp đỡ người. Việc gì mình làm được thì cố gắng giúp đỡ
người, dù là việc mình làm không được cũng phải giúp đỡ người, nghĩa là
tận hết khả năng, như thế tức là không san tham. Cho nên Phật giáo đồ
phải có tâm từ bi, không những tu pháp môn tĩnh, mà cũng tu pháp môn
động, như thế mới trừ khử được san tham, trừ khử được chấp trước.

San tham tức là xả bỏ chẳng đặng. Nếu xả bỏ được thì sẽ đắc được, xả bỏ
gì ? Xả bỏ nội tài và ngoại tài, đắc được gì ? Ðắc được đức hạnh, đắc
được công đức. Cho nên, người tu đạo nên bố thí tất cả tài sản sở hữu
bên ngoài, thân tâm tính mạng bên trong cũng phải bố thí, bố thí được
như thế thì còn có tham chấp chăng ?
‘’Sở ngộ này của Phổ Hỷ Thần.’’ Ðạo lý này nói thì dễ, mà thực hành
chẳng phải dễ, cho nên nói chẳng dễ gì minh bạch được, nhưng vị Phổ Sinh
Hoan Hỷ Chủ Hà Thần này, minh bạch được và ngộ được, cho nên nói chẳng
dễ dàng.

Xưa Phật tu hành thật phương tiện
Thành tựu vô biên biển công đức
Khiến cho người thấy đều vui mừng
Thắng Tràng Thần ngộ được môn này.

‘’Xưa Phật tu hành thật phương tiện‘’. Thuở xưa, Phật tu hành đủ thứ
phương tiện pháp môn, tại sao lại nói thật phương tiện ? Vì thật mà thí
quyền, cho nên vì thật giáo mà tu phương tiện pháp môn.
‘’Thành tựu vô biên biển công đức‘’. Phật lợi ích chúng sinh, bố thí cho
chúng sinh, làm đủ thứ công đức. Phàm là việc có lợi cho chúng sinh đều
đi làm, chẳng phải chuyên vì lợi mình, còn phải lợi người, cho nên
thành tựu vô biên biển công đức.
‘’Khiến cho người thấy đều vui mừng‘’. Phàm là chúng sinh thấy được Phật, đều khiến cho họ sinh tâm vui mừng.
‘’Thắng Tràng Thần ngộ được môn này.’’ Cảnh giới này, vị Quảng Ðức Thắng Tràng Chủ Hà Thần, ngộ được mà vào môn giải thoát này.

Chúng sinh nhiễm ô đều thanh tịnh
Tất cả oán hại sinh từ bi
Nên được quang chiếu đầy hư không
Phổ Thế Hà Thần thấy hoan hỷ.

‘’Chúng sinh nhiễm ô đều thanh tịnh‘’. Nhiễm ô tức là dơ bẩn. Vì chúng
sinh có tâm nhiễm ô, cho nên Phật khiến cho họ hoàn toàn biến thành
thanh tịnh.
‘’Tất cả oán hại sinh từ bi‘’. Oán hại tức là oán độc và sân hại. Chúng
sinh có tâm sân hận oán hại này, thì phật khiến cho biến thành tâm từ
bi.
‘’Nên được quang chiếu đầy hư không‘’. Phật khiến cho tất cả chúng sinh
nhiễm ô, đều đắc được thanh tịnh, tất cả chúng sinh sân độc, đều đắc
được vui mừng, cho nên đại trí huệ quang minh của Phật, khắp cùng hư
không biến pháp giới.
‘’Phổ Thế Hà Thần thấy hoan hỷ.’’ Vị Quang Chiếu Phổ Thế Chủ Hà Thần, thấy được cảnh giới này mà sinh tâm hoan hỷ.

Phật là ruộng phước biển công đức
Khiến cho hết thảy lìa điều ác
Cho đến thành tựu đại bồ đề
Giải thoát này của Hải Quang Thần.

‘’Phật là ruộng phước biển công đức‘’. Phật là ruộng phước của chúng
sinh, tức là ruộng đất để cho chúng sinh gieo trồng công đức, còn là
biển công đức của chúng sinh.
‘’Khiến cho hết thảy lìa điều ác‘’. Vì chúng sinh mà nói giới luật, tức
là không làm các điều ác, ngăn ngừa việc quấy. Nếu đừng làm các điều ác,
mà làm các điều thiện, thì sẽ lìa khỏi mọi điều ác.
‘’Cho đến thành tựu đại bồ đề‘’. Không những lìa khỏi các điều ác, mà
còn thành tựu đại bồ đề, trong tương lai sẽ thành tựu quả Phật.
‘’Giải thoát này của Hải Quang Thần.’’ Vị Hải Ðức Quang Minh Chủ Hà Thần, minh bạch môn giải thoát này.

Lại nữa, Chủ Giá Thần Nhu Nhuyến Thắng Vị, được môn giải thoát, làm cho
tất cả chúng sinh được pháp từ vị, khiến cho thành tựu thân Phật.

Ở trên đã giảng qua mười vị Chủ Hà Thần, các Ngài mỗi vị đều nói một bài
kệ, để ca ngợi công đức của Phật, sau đây lại có mười vị Chủ Giá Thần,
tiếp tục diễn xướng nghĩa lý đại hội Hoa Nghiêm. Bây giờ dùng trường
hàng để nói rõ cảnh giới Hoa Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Ðạo lý cảnh
giới này, chẳng phải phàm phu và người nhị thừa hiểu rõ được, cho nên
‘’lại nữa‘’ nghĩa là ý nghĩa ở trên chưa nói xong, nay lại tiếp tục nói.

Vị Nhu Nhuyến Thắng Vị Chủ Giá Thần. Nhu nhuyến tức là pháp phương tiện,
khiến cho chúng sinh nghe pháp, đều có cảm giác dễ chịu thư thái. Thắng
vị tức là vị đạo thù thắng, tức cũng là : Chua, ngọt, đắng, cay, mặn,
năm vị. Giá tức là giá sắc, "giá" là trồng trọt ; "sắc" là thu hoạch.
Thần Nông thời xưa, dạy nhân dân phương pháp trồng trọt thu hoạch; cách
thức gieo giống, chăm sóc, tưới nước, bón phân, thu hoạch .v.v. Vị Thần
này tức là Thần quản lý trồng trọt thu hoạch.

Người thế gian ưa thích năm mùi vị này, mỗi người đều có sở thích khác
nhau. Có người thích mặn, có người thích ngọt, có người thích đắng, có
người thích chua, có người thích cay. Song, vị mà mọi người thích đó, là
vị bình thường, chẳng phải là thắng vị. Thắng vị là gì ? Tức là phương
tiện trong sự phương tiện, liễu nghĩa trong sự liễu nghĩa. Vị này thắng
hơn tất cả các vị, là một thứ pháp từ vị đặc biệt thù thắng.

Căn tánh của mọi người đều khác nhau, do đó sự ưa thích cũng khác nhau.
Người thích Thiên Chúa giáo, thì cho rằng Thiên Chúa giáo chí cao vô
thượng, người thích Cơ Ðốc giáo, thì cho rằng Cơ Ðốc giáo là đệ nhất thế
giới, người thích Nho giáo, thì cho rằng: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín,
ngũ thường là đạo đức toàn thiện nhất, người thích Ðạo giáo, thì cho
rằng luyện đan là thuốc tiên trrường sinh bất lão, người thích Phật
giáo, thì cho rằng đạo Phật cứu kính liễu sinh thoát tử.

Chúng ta người tu đạo, tức là người làm ruộng đất, hãy tự làm tự ăn, hãy
tự lực cánh sinh. Ðem hạt giống bồ đề trồng vào ruộng phước của Phật,
khiến cho nó nảy mầm đâm chồi lớn lên thành cây bồ đề, kết quả bồ đề
thật, đắc được cảnh giới giải thoát. Do đó : ‘’Người chưa trồng căn
lành, thì khiến cho trồng căn lành, người đã trồng căn lành, thì khiến
cho lớn lên, đã lớn lên thì khiến cho chín mùi, đã chín mùi thì khiến
cho giải thoát.’’ Vị Chủ Giá Thần này, quản lý về việc này. Ai trồng
nhân bồ đề, thì tương lai sẽ đắc được quả bồ đề. Tóm lại, ai tu hành thì
người đó đắc được; ai chẳng tu thì người đó chẳng đắc được. Ðắc được
hay không đắc được, chỉ xem tu hay không tu. Nếu y giáo phụng hành, y
pháp tu hành thì sẽ đắc được thứ pháp từ vị này.

Pháp từ vị này ngon ngọt nhất, thù thắng nhất. Nếu hoàn toàn nếm được,
thì vị đó là thắng vị trong thắng vị. Pháp từ vị này có tám vạn bốn ngàn
pháp môn, hãy vun bồi, tưới nước vào ruộng pháp tính để thành tựu Phật
quả. Thành Phật rồi sẽ giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng
thành Phật. Công tác của Phật là phổ độ giáo hóa chúng sinh.
Vị Chủ Giá Thần này, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được pháp từ vị
mà thành tựu thân Phật. Ngài minh bạch cảnh giới này mà vào môn giải
thoát từ vị.

Chủ Giá Thần Thời Hoa Tịnh Quang, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh, thọ vui sướng rộng lớn.

Vị Thời Hoa Tịnh Quang Chủ Giá Thần này, có hoa sen lớn đẹp, một năm bốn
mùa đều thường nở hoa. Ðóa hoa sen đẹp này, phóng ra quang minh thanh
tịnh, chiếu soi tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới, khiến cho
tất cả chúng sinh, đắc được vui sướng rộng lớn, đó là môn giải thoát vị
này đắc được.
Tất cả chúng sinh tức là bạn, tôi, họ, đều bao quát hết thảy. Vị Chủ Giá
Thần này, khiến cho chúng ta thọ được sự chiếu sáng của quang minh, mà
đắc được pháp ích. Chỉ cần tinh tấn tu hành, thì cuối cùng sẽ đắc được
môn giải thoát vui sướng rộng lớn.

http://www.chuakimquang.com/vn/Tu-Li...3-Tiep-Theo-2/

_________________
Cư sĩ DIỆU ĐỊNH
--------------------
Hoa sen giữa đầm bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn


minh đài
Mod

Tổng số bài gửi : 69
- + Điểm Đạo Hạnh : 6
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết