phần 1+2+3 PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Go down

Re: phần 1+2+3 PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Bài gửi by emvan on 14/11/12, 09:05 am

dieuamnhuanthien đã viết:A DI ĐÀ PHẬT kính chào chư vị đồng tu,hôm nay diệu âm có vài lời chia sẽ về thập đại nguyện vương của ngài phổ hiền tuy rằng mình còn rất nhỏ khó có sai sót xin lượng thứ:
NHỨT GIẢ LỄ KÍNH CHƯ PHẬT
dịch là :một nguyện lạy kính chư phật trong hoa nghiêm phẩm cuối có nói (nhập pháp giới):có dạy mỗi một chúng sanh thành phật ta đều nguyện lễ kính,chư phật ở đây là gì? quá khứ,hiện tại và vị lai chư phật.Các vị phật quá khứ là tỳ bà thi,ca diếp,câu lưu tôn v..vv hiện tại phật chính là bổn sư thích ca mâu ni phật là A MI ĐÀ PHẬT ,tương lai phật chính là ai là chúng ta như vậy khi ta nghe PHỔ HIỀN BỒ TÁTdạy có chổ ngộ ra chưa và khẳng định lại câu ta là phật đã thành các con là phật sẽ thành,chúng ta là vị phật tương lai mà sao?khởi tâm động niệm chẳng giống cái tự tánh vậy,tự tánh là gì?là cái ta mà ai ai cũng có, nó khó mà bút mực nào tả được không ngắn không dài không trước không sau, bậc phàm phu chúng ta thì phải chân thành niệm phật,chỉ có bậc pháp thân đại sĩ mới ngộ ra,ở nơi đây chúng ta thấy ngài phổ hiền thật vĩ đại vị đại chổ nào ?ngài thấy chúng sanh là phật mà chúng sanh thấy phật là phàm phu,khi chúng ta giao tiép một ai chúng ta có nghĩ là một vị A MI ĐÀ tương lai không?khi họ vừa ra bài thi đã thi rớt là sao?là vừa chửi chúng ta một lời chúng ta lại chửi họ gấp hai ba lần thậm chí đến mười lần ăn nói tục tiểu chư phật đều quên hết,công đức rất khó tiềm phước đức thì dễ dàng tại sao?người tu cả cuộc đời mà tu riết cho âm luông công đức kết quả phải vô địa ngục a tỳ chúng ta khi gặp ai đã lúc nào khởi một niệm cung cung kính kính chưa,phổ hiền bồ tát đảnh lễ chúng sanh học tập THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT ,tôn trọng tánh phật của họ ngài nay thời kỳ mạt pháp thiên ma ngoại đạo giả danh chư phật,mạng internet tung ra tàng là yêu má quỷ quát gạt người thật là dễ sợ,ngài phổ hiền dạy ta cung kính cúng sanh:chúng sanh ở đây là gì:là hữu tình và vô tình,cha mẹ anh chị chúng ta đã cung kính chưa,hay là khi cha mẹ la mắng chúng ta chúng ta trách móc họ tuông lời bất hiếu làm cho họ buồn lòng con tự mình thấy là hạng ngu si nhất thiên hạ nên đối với các bạn xin đầu thành sám hối,chúng ta tự phản tỉnh cha đã tròn nhiệm ra cha chưa mẹ nữa anh chị cô bác thân bằng quyến thuộc,vô tình chúng sanh là gì là những cái bàn cái ghế anh xem bồ tát PHỔ HIỀN có cung kính cái ghế cái bàn tôn trọng phật tính của nó hay không?xin thưa có vậy trước cái ghế anh phải đem tâm cung kính cung kính cả cái máy tính anh xài,đâu đâi anh cũng thấy họ là A MI ĐÀ PHẬT xin thưa anh là phật A MI ĐÀ tái lai rồi là pháp thân đại sĩ thị hiện chẳng phải hạng phàm phu sát đất nữa tôi tin tất cả chúng ta ai ai cũng làm được A MI ĐÀ PHẬT. phần 2,nhị giả xưng tán như lai
dịch là:hai nguyện khen ngợi như lai
ở nơi đây con xin trích dẩn kinh hoa nghiêm:
Mỗi âm thinh phát xuất tất cả ngôn từ hải, khen ngợi các công đức hải của tất cả đức Như Lai, ca ngợi đến tột đời vị lai nối luôn không dứt, khắp cả pháp giới, không sót chỗ nào. Như vậy hư không giới, chúng sanh giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đều hết, thời sự khen ngợi công đức chư Phật của tôi đây mới cùng tận. Nhưng cõi hư không kia cho đến phiền não của chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề nhàm mỏi.
vỉ đại quá từ bi quá,chổ này sao mà cảm xúc thật,cảm xúc chổ nào?bồ tát phổ hiền cung cung kính kính,cung kính ai ba đời chư phật,ba đời chư phật thì bạn thấy hổ thẹn chưa,hổ thẹn chổ nào ngài tán thán chư vị là vị phật tương lai,càng nói càng xấu hổ vì sao?khởi tâm động niệm của chúng ta đều trái ngược với chư phật,cái thô thiển là chúng ta đối với cha mẹ chưa bao giờ khen,chưa bao giờ tán thán cha mẹ là vị phật sống mà chúng ta,chưa cung kính mà mấy ông phật xin măng cốt thét bê tông lễ lạy cúng dường, có phải anh đóng kịnh cho chư phật xem rồi chư phật cười anh ,thật ngu si khi học xong bài này hãy mau mau nói,cha ơi mẹ ơi,con camr ơn cha mẹ cho con thân thể này,tán thán chúng sanh bạn đã tán thán chưa hay là đối với chúng sanh luôn luôn không cung kính tán thán vậy,bạn bè hàng xóm hay là kinh cải là xung đột là đấu tranh,thời kỳ ngày nay tán thán không đúng chổ là chỏ nào?bạn giá tán thán,người yêu tán thán trong khi thầy tổ chư phật chẳng đem lòng chân thành,có thể chết vì người yêu nhưng chết vì cha mẹ thì có bao nhiêu?tán thán chư phật cúng ta ngày nay chỉ, là tán thán đầu môi chót lưỡi hữu khẩu vô tâm vừa trước phật thệ:chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,tán thán như lai hạng phàm phu tán thán không đúng chổ nên chịu tai ương,lộ cái bộ mặt giả tạo,đạo khác cũng là chư phật,tịnh tông học hội ở mĩ pháp sư tịnh không,khi ăn nô en trước cổng chùa để tượng mẹ ma ri a tại sao thế,bài học đầu chúng ta đã học lễ kính,chư phật anh tôn kính nhưng lại không cung kính chúng sanh ư,đó là giả,chon nên tất cả mọi người chúng ta phải cung kính mọi tôn giáo mọi người,vì sao?khi đã học được tâm cung kính mọi loài rắn muỗi,đều cung kính anh,anh hãy học quán tâm từ bi sẽ nhiều lợi ích,tất cả thiện anh cung kính,ác cung kính,vì sao họ dạy anh đừng như họ,nếu anh tán thán ác mọi người sẽ làm theo,thì anh đã hiểu sai ý ngài phổ hiền đại sĩ,ba nghiệp của ngài thân khẩu ý đều tán thán vậy sao ?anh không lấy từ bi trí tuệ mà tán thán.Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ như lai vì vô minh mà che bản tính thanh tịnh,vô minh là gì?là chưa thông chưa biết,làm sao để biết niệm a mi đà phật.Tôi nói với mọi người anh niệm A MI ĐÀ PHẬT là tán thán rồi,anh nơi nơi khuyên người niệm phật, anh đã tán thán tận hư không biến pháp giới chư phật rồi xin thưa mọi người hãy học tán thán trọn vẹn nhất là niệm A MI ĐÀ PHẬT ,mười phương chư phật tán thán A MI ĐÀ PHẬT là quang trung cực tôn,phật trung chi vương.Anh tán thán vua phật công đức không thể nghĩ bàn,phổ hiền có câu:
nguyện ngã lâm dục mạng chung thời
tận trừ nhất thiết chư chướng ngại
diện kiến bỉ PHẬT A DI ĐÀ
tất đắc vãng sanh an lạc sát
vì vậy nếu chúng ta niệm A MI ĐÀ là tán thán phổ hiền vì trong hoa nghiêm thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc.
Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi
Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này
Cả thảy tròn đủ không thừa thiếu
Lợi lạc tất cả các chúng sanh.
TAM GIẢ QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG
ở nơi đây chúng ta đã thấy phổ hiền,đại sĩ vĩ đại quá,ngài cúng dường ba đời chư phật,tận hư không biến pháp giới,
chúng ta ngài nay hay nói cúng dường,dành cho chư tăng ni,nhưng mà học hạnh phổ hiền,thì đối với tất cả,chúng sanh cũng gọi là cúng dường.
Phổ hiền bồ tát dạy ngài thiện tài:
Thiện nam tử ! Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là: Tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Ðề để cúng dường.
Vậy chúng ta cúng dường đã đủ như ngài phổ hiền dạy chưa,hay trong cúng dường tự tư tự lợi,vì tiền tài mà cúng dường, vì danh lợi mà cúng dường,những thứ cúng dường như trên đều là phước đức,nếu cúng dường theo phổ hiền đại sĩ gọi là:công đức,chúng ta sẽ từ từ mà phân tích,cho tỉ mỉ cho tường tận,cái gì là bồ đề tâm: tâm chân thành,tâm thanh tịnh,tâm bình đẳng,tâm chánh giác,tâm từ bi.
Cái gì là tâm chân thành:cúng dường với tâm thành khẩn,tâm thanh tịnh, thì chư phật như lai,sẻ chứng minh cho anh,còn anh cúng tiền nhiều tam thiên,đại thiên thế giới mà tâm anh,sao lãng cống cao ta đây thì khó có lợi ích chân thật,chư phật bồ tát chẳng nhận một xu của anh,mà nhận tâm chân thanh tâm thanh tịnh cúng dường, thì công đức của anh viên mãn,tại sao?ngài nay chư tăng ni ra đời rất nhiều, đa phần tại anh không biết phép cúng dường,cho nên chư tăng ni,phải ra đời phải hoàn tục,cúng dường tiền tài nhiều quá,làm cho tâm tham sân si nổi dậy,thì anh mất công đức,pháp cúng dường không chi bằng,tứ sự cúng dường: cái gì là tứ sự:
1,cúng đồ ăn (ẩm thực)
2,cúng y áo ( y phục)
3,mền mùng chiếu gối (ngoại cụ)
4,thuốc thang (y dược)
là chư tăng cần,ngài xưa chư tăng xuất gia,là xả phú cầu bần,xả thân cầu đạo,ngài nay là xả bần cầu phú,cho nên chúng ta,cần biết cúng dường sao cho,đúng pháp nhé.
pháp thí là hơn hết,cho nên phổ hiền bồ tát dạy:
Thiện nam tử ! Như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, cu chi na do tha, một phần ca la, một phần toán, một phần số, một phần dụ, cũng chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà. Vì sao? Vì các đức Như Lai tôn trọng chánh Pháp. Vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các đức Phật. Nếu các Bồ Tát thật hành pháp cúng dường, thì trọn nên sự cúng dường Phật.
sao mà lợi ích như vậy:khi anh cúng dường pháp có 3 lợi ích,trọn vẹn như sau:
1,tài thí (anh bỏ tiền ấn tống kinh DVD,CD vv,,,vv)
2,pháp thí (trong kinh DVD, CD có lời dạy của phật)
3,vô úy thí (khi họ nghe xong pháp hỷ xung mãn)
lợi ích như vậy sao ?ta không thay chúng sanh chịu khổ,bớt ăn mặt ấn tống kinh đĩa,pháp là phá mê khai ngộ,nhờ pháp mà người xuất gia,tại gia,mới thấm nhuần công đức,pháp cũng không kém gì cha mẹ ruột,chúng ta thử xem không có pháp thì sao?chúng ta biết phật pháp tăng,tam bảo,ngài nay công cụ pháp triển việc ,hoằng pháp dễ dàng như vậy,sao không lợi dụng,công nghệ khoa học mà ,truyền bá đạo pháp.
PHỔ HIỀN ĐẠI SĨ:thực hiện vẹn toàn ta gắng thực hiện,thân thể con người,là cái mà con người chúng ta còn thương hơn,quyến thuộc tại sao?vì tham tiết thân mạng luôn cho nó,là thật,cho nên chúng sanh thế đó,luôn cho cái giả,là thật cái chân là ngụy,anh thử hỏi ai xin thịt anh,mắt tai,mũi miệng anh,anh chưa chắt là cho,nhưng anh lại xin tim gan,mắt mũi,của phổ hiền bồ tát,nhất định không chối từ,vật tấm gương trên anh không đáng học tập sao? vậy thì học xong gấp như bay mau lo chạy,mà học đúng pháp cúng dương của ngài phổ hiền nhé.
A MI ĐÀ PHẬT diệu âm (nhuận thiên) cẩn soạn

bài thuyết này tuy đơn giản mà chỉ rõ pháp hành rất hay . không biết bài này do vị thầy nào thuyết , đạo hữu copy ở đâu vậy cho em cái nguồn vào xem thoải mái cái

_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

emvan

Tổng số bài gửi : 3
- + Điểm Đạo Hạnh : 3
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: phần 1+2+3 PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Bài gửi by Giới Định Chân Hương on 14/11/12, 09:15 am

không phải đâu do tôi,đấy huhu,làm cho tôi đau lòng quá,A Mi Đà Phật

Giới Định Chân Hương
Mod

Tổng số bài gửi : 11
- + Điểm Đạo Hạnh : 0
Join date : 13/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: phần 1+2+3 PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Bài gửi by Giới Định Chân Hương on 14/11/12, 09:21 am

Bạn ơi mình có thể kết bạn với bạn không ?
phần 4 và tiếp theo của phần 4 đã được cập nhật tại diễn đàn rồi A Mi Đà Phật bạn xem tiếp nhé mình chỉ là hạng phàm phu cư sĩ tuổi còn nhỏ nên lời lẽ không hay tha thứ cho mình nhé cảm ơn bạn nhiều.
diệu âm (nhuận thiên ) kính ghi

Giới Định Chân Hương
Mod

Tổng số bài gửi : 11
- + Điểm Đạo Hạnh : 0
Join date : 13/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: phần 1+2+3 PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Bài gửi by emvan on 14/11/12, 09:44 am

giới định chân hương đã viết:Bạn ơi mình có thể kết bạn với bạn không ?
phần 4 và tiếp theo của phần 4 đã được cập nhật tại diễn đàn rồi A Mi Đà Phật bạn xem tiếp nhé mình chỉ là hạng phàm phu cư sĩ tuổi còn nhỏ nên lời lẽ không hay tha thứ cho mình nhé cảm ơn bạn nhiều.
diệu âm (nhuận thiên ) kính ghi

uhm , mình thấy rồi .

ủa mà sao đạo hữu niệm A Mi Đà Phật . e thấy người ta niệm A Di Đà Phật mà

_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

emvan

Tổng số bài gửi : 3
- + Điểm Đạo Hạnh : 3
Join date : 06/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: phần 1+2+3 PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Bài gửi by Khách vi?ng th?m on 14/11/12, 09:56 am

theo bạn bạn A Mi Đà Phật Và A Di Đà Phật là một người hay 2 người vậy,còn người trung quốc ,ấn độ mĩ,ca na đa,ma lay si a,mỗi người mỗi phiên âm,cơ mà mình là người việt nhưng tu theo tịnh tông học hội,hihi hoan hỷ nhé
A Di Đà Phật

Khách vi?ng th?m
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: phần 1+2+3 PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết