Bát nhã tâm kinh

Go down

Bát nhã tâm kinh

Bài gửi by votam on 09/04/12, 08:11 pm

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH
( Bản Dịch Phổ Thông )

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không
tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất
tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng,
hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị,
xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vôvô-minh diệc, vô
vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tửtận; vô khổ, tập, diệt,
đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô
quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng
tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố,
đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị
vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt
bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH DỊCH NGHĨA

( Bản Dịch Nghĩa Theo Phật Giáo Mật Tông Thế Giới )

Khi Ngài QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát, hành pháp BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA cực thâm.
Ngài soi thấy 5 uẩn đều không, nên độ qua được hết khổ ách. Ngài bảo ông
XÁ LỢI TỬ rằng: " Này ông XÁ LỢI TỬ! " Sắc uẩn chẳng khác gì Chân
Không. Chân không chẳng khác gì Sắc uẩn. Sắc uẩn tức là Chân không. Chân
không tức là Sắc uẩn, còn 4 uẩn: chịu nhận, nghỉ tưởng, hành động, phân
biệt, cũng như thế cả.

Này ông XÁ LỢI TỬ! Cái tướng Chân không của mọi sự, mọi vật đó, kho6ng
sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Vì thế
nên, trong chỗ Chan không đó:
-Không có 5 uẩn: Hình sắc, chịu nhận, nghĩ tưởng, hành động và phân
biệt. Không có 6 căn: Sắc, thinh, hương, vị, cảm xúc mọi sự, mọi vật.
-Không có 18 cõi: Từ cõi mắt......Đến cõi ý thức. Không có cả 12 nhân duyên.
-Không có vô minh và cũng không có hết vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết.
-Không có tứ đế là: Quả khổ, nhân khổ, tịch diệt và tu đạo.
-Không có trí tuệ phải tu. Cũng không có quả phải chừng.
-Vì thật không thể lấy được một cái gì là chắc có cả.
-Các vị BỒ TÁT y theo pháp BÁT NHÃ BA LA MẬT ấy, nên TÂM không vướng mắc gi.
-Vì không vướng mắc gì, nên không sợ hãi, xa hẳn sự mơ tưởng, ngửa nghiêng mà tới cõi Niết Bàn rốt ráo.

BA LA MẬT ĐA CHÚ, Tức thuyết Chú viết:
GA TÊ GA TÊ PA RA GA TÊ, PA RA SĂN GA TÊ, BỐT ĐI SỜ VA HA.

*Chú thích: Trên đây là Thần Chú tối thắng của Ngài QUÁN TỰ TẠI, nên vì
bảo hộ sự nhiệm mầu và là tối mật ngữ nên không thể dùng phàm ý mà phiên
dịch ra được, 1 lòng chí thành trì xuyên suốt trong tâm thần chú này
thì 1 ngày kia tự nhiên sự giác ngộ viên mãn sẽ đến với chúng ta không
thể bàn tới được. )

votam

Tổng số bài gửi : 9
- + Điểm Đạo Hạnh : 1
Join date : 09/04/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết